Σάββατο, 18 Απριλίου 2020

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟΝ Ποίημα Μητροπολίτου Εδέσσης ΙΩΗΛ


Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο δι᾽ ημάς ενανθρωπήσας, ίνα ιάσης το μέγα τραύμα τον άνθρωπον, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτως νοσήσαντας δέκα λεπρούς, αλλά τη σωστική χάριτί σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθών ως Θεάνθρωπος τας ημέρας της επί γης παρουσίας σου ευεργετών και ιώμενος πάντας τους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετήσας καί αποκαταστήσας υγιαίνοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτηκότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατ᾽ άμφω, ήγουν εν τη σαρκί και τω νοΐ, πρόσδεξαι ευμενώς την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φονευτήν ιόν τον σχήμα κορώνας φέροντα, και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ει μεν διά τας πολλάς αμαρτίας ημών, επέτρεψας τον πειρασμόν τούτον, ικετεύομέν σοι ως ελεήμον, ίνα άρης αυτόν αφ’ ημών και από πάσης της οικουμένης. Ει δε διά δοκιμασίαν της πίστεως ωκονόμησας, την επικράτησιν αυτού, παύσον τον τάραχον των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Ει δε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελείας των επιπολαίων ανθρώπων ούτος διεδόθη, θραύσον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα, και περιφρούρησον τους ασθενήσαντας, και τους εν γήρατι όντας εκ του επαράτου ιού θεράπευσον, και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας, και αντί ταύτης δώρησαι ημίν, υγιείαν άνεσιν και πλατυσμόν, πρεσβείαις της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των αγίων. Αμήν.

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020

Κ ο ρ ο ν ο ϊ ό ς κ α ι Θ ε ί α Μ ε τ ά λ η ψ η      Αδελφοί μου, ο διάβολος συνηθίζει να ανατρέπει τα πάντα, προκειμένου ο άνθρωπος να χάσει την Σωτηρία του. Οι Ιερείς, μετά την Θεία Μετάληψη όλων των πιστών, πηγαίνουν να κοινωνήσουν τους άρρωστους αδελφούς μας στα σπίτια και στα νοσοκομεία πάσης φύσεως και νόσου. Λοιμωδών, Καρκινοπαθών, Παθολογικών κλπ. Στο τέλος κάνουν και την ΚΑΤΑΛΥΣΗ. Δηλαδή παίρνουν μέσα τους το Υπόλοιπο του Αγίου Ποτηρίου. Θα έπρεπε λοιπόν να ήταν οι πιο άρρωστοι της κοινωνίας και φυσικά δεν είναι. Το Ποτήριον της Θείας Μεταλήψεως παραμένει αιώνες τώρα το Ποτήριον της ΖΩΗΣ. Το Ποτήριον που δίνει ζωή και στην ψυχή του πιστού και στο σώμα του. Αντί λοιπόν να φοβόμαστε μην αρρωστήσουμε και να δειλιάζουμε, ας καθαρίζουμε με ιερά εξομολόγηση, την καρδιά και την ψυχή μας από τους κορωναϊούς της αμαρτίας και ας προσερχόμαστε με θάρρος και Πίστη στο Μυστήριο της Ζωής.

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

Ὁ Κύριος ἐπί τοῦ Σταυροῦ, οἱ πέντε λόγοι Του.1.       Πρῶτος λόγος, «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς· οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι», ἀναφέρεται πρός τούς σταυρωτάς Του· στρατιῶτες, γραμματείς, Φαρισαίους καί ὁλόκληρο τόν  Ἰσραηλητικό λαό. Ὁ Κύριος μιλᾶ μέ τρυφερότητα πρός τόν Πατέρα Του ἀφοῦ  τόν ἀποκαλεῖ Πάτερ καί στήν συνέχεια ἐπικαλεῖται τήν ἄγνοιά τους γιά τό φοβερό έγκλημα. Τό ἔγκλημα πού γιά τρείς ὁλόκληρες ὥρες ἔσβησε τόν  Ἥλιο καί ἡ Γῆ ἐσείετο μέσα στό χειροπιαστό σκοτάδι. Τό ἔγκλημα ποῦ ἔκανε τόν ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη, νά ἀναφωνήσει: «Ἤ Θεός πάσχει ἤ τό πᾶν ἀπώλετο».
2.       Δεύτερος λόγος, «Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ΄ἑμοῦ ἔση ἐν τῶ Παραδείσω», ἀναφέρεται πρός τόν εὐγνώμονα Ληστή. Ὁ Κύριος ἔπαθεν ὡς ἄνθρωπος καί ἐνῶ μετά τόν θάνατόν Του τό μέν ἄχραντο σῶμα Του μετεφέρθει πρός τό Καινόν Μνημεῖον, ἡ δέ ἁγία ψυχή Του πρός τόν Ἄδην, Αὐτός ὡς Θεός ἤταν πανταχοῦ παρών, ἀκόμα καί στόν Παράδεισο.
3.       Τρίτος λόγος, «Γύναι ἴδε ὁ υἱός σου», «ἰδού ἡ μήτηρ σου», ἀναφέρεται πρός τήν ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν ὁποία αποκαλεῖ «γύναι» καί ὅχι «μήτηρ» ἀποφεύγοντας ἔτσι να  δημιουργήσει ἐπί πλέον συναισθηματική φόρτιση στήν ἤδη πονεμένη καρδιά της καί νά τήν παραδώσει πλέον στόν ἠγαπημένο Του μαθητή Ἰωάννη.
4.       Τέταρτος λόγος, «Θεέ μου Θεέ μου, ἴνα τί μέ ἐγκατέλειπες;», ἀναφέρεται ὡς ἄνθρωπος στόν Θεό πατέρα Του λόγω τοῦ βάρους τῶν ἁμαρτιῶν μας από Ἀδάμ ἔως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων καί τήν ὡς ἐκ τούτου τέλεια ἐγκατάλειψή Του ἀπό τόν Θεόν.
5.       Πέμπτος λόγος, «Διψῶ», ἀναφέρεται στήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἐκπλήρωση τῆς σχετικῆς προφητείας. Ὁ Κύριος διψᾶ καί σωματικά καί ψυχικά, νά παραμένη ἐπάνω στόν Σταυρό καί νά ὑπομένη ἐκεί μέ χαρά τήν σωτηρία τοῦ μετανοημένου ἀνθρώπου ἔως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.                                                                                                                   
 Μέγα Σου τό ἔλεος Κύριε δόξα Σοι